❤️ Twoje zamówienie na terenie kraju wysyłamy za darmo ❤️

BezAle

ubierz się w charakter

Regulamin

REGULAMIN sklepu bezale.eu

§1
Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:

BezAle
Sandra Skrzypczak

ul.
Miła 17

26-600
Radom

NIP:
7962692938,
REGON: 363816832

 1. Adres pocztowy
  – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres
  reklamacyjny:

BezAle
Sandra Skrzypczak
ul. Miła 17
26-600 Radom
NIP: 7962692938,
REGON: 363816832

 1. Cennik
  dostaw

  znajdujące się pod adresem bezale.eu/ stawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dane
  kontaktowe:

BezAle
Sandra Skrzypczak
ul. Miła 17
26-600 Radom
NIP: 7962692938,
REGON: 363816832

 1. Dane osobowe
  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 2. Dane wrażliwe
  – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu
  rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach
  religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej,
  partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia,
  kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach,
  orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych
  orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Dostawa –
  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku
  dostaw
  znajdującym pod adresem bezale.eu/dostawa
 4. Dowód zakupu
  – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Karta produktu
  – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient
  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do
  czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks cywilny
  – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 8. Kodeks dobrych praktyk
  – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Konsument
  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk
  – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Kupujący
  – zarówno Konsument, jak i Klient.
 12. Miejsce wydania rzeczy
  adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Moment wydania rzeczy
  moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Platforma internetowa ODR
  unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 15. Płatność
  – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem sprawdzonysklep.pl/platnosc
 16. Podmiot uprawniony
  – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 17. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych
  danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która
  znajduje się pod adresem: bezale.eu/polityka-prywatnosci
 18. Prawo konsumenckie
  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 19. Produkt
  minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy
  produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.
 22. Punkt odbioru
  – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 23. Rejestr UOKiK ­–
  rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 24. RODO
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 25. Rzecz
  rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 26. Sklep
  – serwis internetowy dostępny pod adresem wwww.bezale.eu, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 27. Sprzedający:

BezAle
Sandra Skrzypczak

ul.
Miła 17

26-600
Radom

NIP:
7962692938,
REGON: 363816832
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ce04d1c-e8a9-46e1-840c-dc841adc7177

KONTO BANKOWE:
93 1050 1793 1000 0092 2326 8161

 1. System
  – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
  telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji
  – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa
  – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada
  – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna

  niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie
   ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający
   zapewnił Konsumenta,
  3. nie
   nadaje się do celu, o którym Konsument
   poinformował Sprzedającego
   przy zawarciu umowy, a Sprzedający
   nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została
   Konsumentowi
   wydana
   w stanie niezupełnym;
  5. w
   razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli
   czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego
   lub osobę trzecią, za którą Sprzedający
   ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta,
   który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie
   ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego
   przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w
   zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która
   przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
   towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się
   jako producent, chyba że Sprzedający
   zapewnień
   tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo
   nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta
   o zawarciu umowy,
   albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 6. Wada
  prawna

  – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby
  trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także
  jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą
  wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie
  – oświadczenie woli Kupującego
  złożone
  za pośrednictwem sklepu
  określające
  jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów;
  rodzaj dostawy;
  rodzaj
  płatności
  ;
  miejsce
  wydania rzeczy
  ,
  dane Kupującego
  a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
  pomiędzy
  Kupującym
  a Sprzedającym.

 

§2
Warunki ogólne

 1. Umowa
  zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i
  niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce
  wydania rzeczy
  musi
  znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej
  Polskiej
  .
 3. Sprzedający
  jest
  zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać
  rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie
  ceny podawane przez Sprzedającego
  wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨
  podatek VAT). Ceny produktów
  nie
  zawierają kosztu dostawy,
  który określony jest w cenniku
  dostaw
  .
 5. Wszelkie
  terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli
  t
  ermin
  oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli
  początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie
  uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to
  zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie,
  udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
  postanowień umowy
  w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości
  następuje w postaci:

  1. potwierdzenia
   zamówienia
   poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury
   pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
   regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w
   wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca
   odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia
   do zrealizowanego zamówienia,
   wysłanego do wskazanego miejsca
   wydania rzeczy
   wydrukowanych:
   dowodu
   zakupu
   ,
   informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu,
   wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający
  informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie
  dla produktów
  znajdujących
  się w sklepie.
 8. Sprzedający
  nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem
  środków porozumiewania na odległość, a Kupujący
  poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł
  z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
  umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający
  zapewnia Kupującemu
  korzystającemu z systemu
  poprawność́
  działania
  sklepu
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox
  wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub
  nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
  na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie
  oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
  funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,
  Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu,
  dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu
  bezale.eu,
  należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący
  może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep
  w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
  W tym celu Kupujący
  powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do
  swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez
  Kupującego,
  który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed
  niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący
  ma w
  każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji
  danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający
  stosuje
  się do kodeksu
  dobrych praktyk
  .
 12. Kupujący
  zobowiązany jest
  do:

   1. niedostarczania
    i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
    treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
    naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania
    ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
    szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub
    urządzeń,
   3. niepodejmowania
    działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
    niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania
    ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla
    Sprzedającego,
   5. korzystania
    z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w
    zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania
    ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
    regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3
Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia
  można składać
  24 godziny na dobę.
 2. W
  celu złożenia zamówienia
  Kupujący
  powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których
  część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie
   do koszyka
   produktu
   ;
  2. wybór
   rodzaju dostawy;
  3. wybór
   rodzaju płatności;
  4. wybór
   miejsca
   wydania rzeczy
   ;
  5. złożenie
   w sklepie
   zamówienia
   poprzez użycie przycisku „Kupuję
   i płacę
   ”.
 3. Zawarcie
  umowy
  z Konsumentem
  następuje
  z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja
  zamówienia
  Konsumenta
  płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia
  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
  elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta
  na
  koncie Sprzedającego,
  co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia,
  chyba że Konsument
  nie
  był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i
  poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie
  umowy
  z Klientem
  następuje
  z chwilą przyjęcia zamówienia
  przez Sprzedającego,
  o czym informuje on Klienta
  w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja
  zamówienia
  Klienta
  płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy,
  a zamówienia
  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
  elektronicznych po zawarciu umowy
  i zaksięgowaniu wpłaty Klienta
  na
  koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja
  zamówienia
  Klienta
  może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części
  wartości zamówienia
  lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości
  zamówienia
  lub zgody Sprzedającego
  na wysłanie zamówienia
  za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie
  przedmiotu
  umowy

  następuje w terminie określonym na karcie
  produktu,
  a dla zamówień
  złożonych z wielu produktów
  w najdłuższym terminie z określonych na kartach
  produktów.
  Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony
  przedmiot
  umowy

  jest wraz z wybranym przez Kupującego
  dokumentem sprzedaży

  wysyłany wybranym przez Kupującego
  rodzajem
  dostawy
  do wskazanego przez Kupującego
  w
  zamówieniu
  miejsca wydania rzeczy
  ,
  wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2
  pkt 6b.

 

§4
Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi,
  przysługuje na podstawie art. 27 Prawa
  konsumenckiego

  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
  określonych w art. 33, art. 34 Prawa
  konsumenckiego
  .
 2. Termin
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od
  momentu
  wydania rzeczy
  ,
  a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem.
 3. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy Konsument
  może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr
  2 do Prawa
  konsumenckiego
  ,
  na formularzu zwrotu
  lub w innej formie zgodnej z Prawem
  konsumenckim
  .
 4. Sprzedający
  niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi
  na
  e-mail (podany przy zawieraniu umowy
  i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W
  przypadku odstąpienia od umowy, umowa
  jest
  uważana za niezawartą.
 6. Konsument
  ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu
  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
  rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument
  odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na
  własny koszt.
 8. Konsument
  nie
  ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są
  zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na
  spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu
  prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
  przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust.
  1 i art. 21 ust. 1. Prawa
  konsumenckiego
  .
 9. Konsument
  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
  przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez
  Konsumenta
  zwróci
  Konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia Konsumentowi
  rzeczy,
  a jeżeli Konsument
  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  Sprzedający

  nie zwróci Konsumentowi
  dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa
  konsumenckiego
  .
 11. Sprzedający
  dokonuje
  zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył Konsument,
  chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający
  może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta
  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Konsumenta
  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi
  zgodnie
  z art 38 Prawa
  konsumenckiego
  nie
  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w
   której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
   finansowym, nad którymi Sprzedający
   nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
   terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w
   której przedmiotem
   świadczenia

   jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
   konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
   potrzeb;
  3. w
   której przedmiotem
   świadczenia

   jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
   przydatności do użycia;
  4. w
   której przedmiotem
   świadczenia

   jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
   otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
   zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
   otwarte po dostarczeniu;
  5. w
   której przedmiotem
   świadczenia

   są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
   zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w
   której przedmiotem
   świadczenia

   są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
   zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o
   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
   materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
   wyraźną zgodą Konsumenta
   przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
   go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o
   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
   umowy o prenumeratę.

 

§5
Rękojmia

 

 1. Sprzedający
  na
  podstawie art. 558§1 Kodeksu
  cywilnego
  całkowicie
  wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów
  z
  tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający
  ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta
  na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu
  cywilnego
  i
  kolejnych za
  wady

  (rękojmia).
 3. W
  przypadku umowy z
  Konsumentem

  jeżeli wada
  fizyczna

  została stwierdzona przed upływem roku od momentu
  wydania rzeczy
  ,
  przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument
  jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę,
  może:

  1. złożyć
   oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć
   oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba
że Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli
jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego
albo Sprzedający
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.

 1. Konsument,
  może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego
  usunięcia
  wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany
  rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
  zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta
  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
  ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
  przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
  wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
  wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
  narażałby Konsumenta
  inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument
  nie może odstąpić od umowy,
  jeżeli wada
  jest nieistotna.
 3. Konsument
  jeżeli
  rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać
   wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać
   usunięcia wady.
 4. Sprzedający
  jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
  dla Konsumenta.
 5. Koszty
  wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający
  obowiązany jest przyjąć od Konsumenta
  rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub
  odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający
  w
  terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615
  kodeksu
  cywilnego
  :
  oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy
  na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający
  w
  terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa
  konsumenckiego
  )
  ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta,
  którego nie dotyczy określony w kodeksie
  cywilnym
  termin
  czternastu dni.

W
przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione
oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający
  odpowiada
  z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od
  momentu wydania

  rzeczy Konsumentowi,
  a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem
  roku od
  momentu wydania

  rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie
  Konsumenta
  o
  usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
  przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady
  jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od
  momentu wydania

  rzeczy Konsumentowi,
  a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem
  roku od
  momentu wydania

  rzeczy Konsumentowi.
 3. W
  przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego
  lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się
  po upływie dwóch lat od momentu
  wydania rzeczy Konsumentowi
  ,
  Sprzedający
  odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone
  przed upływem tego terminu.
 4. W
  terminach określonych w §5
  pkt
  15-17
  Konsument
  może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu
  ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument
  żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
  terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo
  obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu
  terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W
  razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z
  uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
  przysługujących Konsumentowi
  z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia
  postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania
  mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z
  tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi,
  zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej
  przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do
  wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za
  wady prawne

  rzeczy sprzedanej stosuje się §5
  pkt

  15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym
  Konsument
  dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument
  dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby
  trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą
  trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli
  z powodu wady rzeczy Konsument
  złożył
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on
  żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
  umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była
  następstwem okoliczności, za które Sprzedający
  nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać
  zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu,
  przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w
  takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie
  otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu.
  Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach
  ogólnych.
 8. Upływ
  żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania
  uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający
  wadę
  podstępnie zataił.
 9. Sprzedający
  o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego
  na rzecz Konsumenta
  wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie
  przewidzianym w prawie.

 

§6
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator
  Danych Osobowych

  odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych
  osobowych
  ,
  a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
  osobowych
  ,
  a także prawa Kupującego
  związane z jego danymi
  osobowymi
  .
 2. Administrator
  Danych Osobowych

  przetwarza dane
  osobowe

  Kupujących
  na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi
  interesami Sprzedającego.
 3. Administrator
  Danych Osobowych

  zbiera i przetwarza dane
  osobowe

  wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym
  obowiązkiem.
 4. Wyrażenie
  przez Kupującego
  zgody
  na przetwarzanie danych
  osobowych

  jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu
  może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na
  potrzeby realizacji zamówienia
  Kupującego
  zbierane
  są następujące dane
  osobowe
  :

  1. adres
   pocztowy

   – niezbędne do wystawienia dowodu
   zakupu
   ;
  2. miejsca
   wydania rzeczy

   – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail
   – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer
   telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów
   dostawy
 6. Szczegółowe
  rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze
  złożeniem zamówienia,
  ale również korzystaniem ze sklepu
  przed i po złożeniu zamówienia
  zawiera polityka
  prywatności
  .

 

§7
Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne
  z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
  Kupującego.
  Nie może być́
  również̇
  w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności
  jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem
  Sprzedający
  deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa
  w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O
  zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący
  Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy
  rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane
  co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
  obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna
  wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego
  w zakładce regulamin (bezale.eu/regulamin).
  W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
  posprzedażowej
  Kupującego
  obowiązuje
  regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za
  wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument
  uzna
  go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego
  o
  wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W
  sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨
  odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli
  Konsument
  wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania
  mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej
  lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie
  Inspekcji Handlowej. Konsument
  może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem
  metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za
  pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR

  lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu
  uprawnionego
  spośród
  znajdujących się w rejestrze
  UOKiK. Sprzedający

  oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu
  konsumenckiego.

W
ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i
rzeczowo.