Dotacje EU

Radom, 03.11.2017r

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8402/17 pn. „Opracowanie strategii marki odzieżowej BezAle w ramach bonu na doradztwo”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

Załącznik do pobrania .pdf

regionalny program operacyjny