REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BezAle

 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. DANE OSOBOWE
 10. NEWSLETTER
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca  ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza  zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem bezale.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA –  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BezAle Sandra Skrzypczak (adres prowadzenia działalności: ul. Miła 17, 26-600 Radom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7962692938, REGON 363816832, adres poczty elektronicznej: info@bezale.eu, numer telefonu: +48 577 551 405 (opłata jak za połączenie wg cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA –  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BezAle Sandra Skrzypczak (adres prowadzenia działalności: ul. Miła 17, 26-600 Radom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7962692938, REGON 363816832, adres poczty elektronicznej: info@bezale.eu, numer telefonu: +48 577 551 405 (opłata jak za połączenie wg cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

BezAle Sandra Skrzypczak ul. Miła 17,  26-600 Radom

NIP 7962692938 REGON  363816832

Adres poczty elektronicznej  info@bezale.eu

Adres strony internetowej: www.bezale.eu

Numer telefonu + 48 577 551 405 (opłata wg cennika właściwego operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym.

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu.

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli.

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,  JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i  cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,  miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę BezAle Sandra Skrzypczak w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w  momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas  nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony

przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie

trwania umowy.

3.6.4 Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych

Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o  wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola  „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w  trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.8. Termin płatności wynosi 4 dni robocze od momentu zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. DOSTAWA

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym zaksięgowano na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłatę za zakupione towary oraz ich dostawę. Sprzedawca zastrzega sobie wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni roboczych w przypadku sytuacji wyjątkowych tj. szycie produktu na indywidualne zamówienie.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki.

5.4. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. Koszty wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej będą ustalane indywidualnie w zależności od wagi przesyłki i wybranej opcji wysyłki.

5.5. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

5.6. Uchybienie terminowi płatności skutkuje anulowaniem Zamówienia.

5.7. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

5.8. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

 

 1. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelewem bankowym:

BezAle Sandra Skrzypczak

BANK ING nr rachunku

93 1050 1793 1000 0092 2326 8161

6.1.2. Za pośrednictwem systemu PayU.

6.1.3. Przy odbiorze osobistym (BezAle ul. Miła 17, 26-600 Radom) gotówką bądź kartą płatniczą.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA/REKLAMACJA

 

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie wysyłki Produktu.
7.2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj: formularz zwrotu. Oświadczenie Kupujący powinien dołączyć do odsyłanego Produktu raz z dowodem zakupu/paragonem.
7.3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

7.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez swoje konto w BezAle lub drogą mailową oraz wypełnienie formularza zwrotu.
7.5. Zwracany Produkt zostaje odesłany w stanie niezmienionym, nienoszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, z pełnym ometkowaniem oraz dowodem zakupu/paragonem.

7.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego tj. BezAle  ul. Miła 17, 26-600 Radom najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

7.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

7.12. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

7.13. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.
7.14. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w Sklepie lub mailowo oraz wypełnienie formularza wymiany.

7.15. Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

7.16. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego tj. BezAle ul. Miła 17, 26-600 Radom najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.

7.17. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nienoszącego śladów użytkowania, z pełnym ometkowaniem i dowodem zakupu/paragonem.

7.18. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, Sprzedawca potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 7.1.
7.19. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

7.20. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę.

7.21. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.

7.22. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie bezale.eu, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.

7.23. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w BezAle lub drogą mailową oraz wypełnienie formularza reklamacji.

7.24. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy tj. BezAle ul. Miła 17, 26-600 Radom.

7.25. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 577 551 405 bądź mailowo: info@bezale.eu w celu zgłoszenia i wyjaśnienia ewentualnego braku przesyłki ( doręczenie kurierem UPS powinno nastąpić następnego dnia roboczego ).

7.26. Jeżeli firma kurierska UPS lub Poczta Polska uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego).

7.27. Sprzedawca zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską UPS w związku z zaginięciem przesyłki.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

8.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: BezAle Sandra Skrzypczak (adres prowadzenia działalności: ul. Miła 17,  26-600 Radom) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7962692938, REGON 363816832, adres poczty elektronicznej: info@bezale.eu, numer telefonu: +48 577 551 405 (opłata jak za połączenie wg. cennika właściwego operatora).

8.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego  zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi  elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 

 1. NEWSLETTER

 

9.1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

9.2 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu rejestracyjnym. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez bezale.eu dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

9.3 BezAle Sandra Skrzypczak zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

9.4 Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

9.5 Zbiór danych Użytkowników zostanie zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest będzie wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych a numer zostanie opublikowany po przyznaniu go przez GIODO.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

10.1. Serwis bezale.eu korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

10.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10.3. Pliki cookies w bezale.eu wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).

10.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

10.5. Korzystając z serwisu bezale.eu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

10.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem bezale.eu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);  Aktualnej ustawy konsumenckiej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie  przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe  w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w  którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką  działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w  zakres tej działalności.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiany w prawie wymagające natychmiastowych uaktualnień Regulaminu.

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza  zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie  Konsumentem jeśli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

Regulamin w wersji doc do pobrania: tutaj.